موضوعات
اجتماعی

کیش - مانور آتش نشانی به مناسبت 7 مهر روز آتش نشانی

عکس : شیدا پوریوسف
1397/07/08
مانور آتش نشانی به مناسبت 7 مهر روز آتش نشانی