موضوعات
اجتماعی

آذربایجان شرقی - خطوط یک و دو متروی تبریز

عکس : حمید نادری
1397/07/03
راه‌اندازی خطوط یک و دو متروی تبریز