موضوعات
اجتماعی

فارس - تعزیه خوانی بزرگ شیراز

عکس : محمد مرادی
1397/06/25
تعزیه خوانی بزرگ شیراز، بلوار احمد ابن موسی(ع)، بوستان مادر