موضوعات
اجتماعی

آذربایجان شرقی - مراسم عزاداری شاخسی (شاه حسین) گویان دراهر

عکس : سعید قاسمی
1397/06/25
درکناردسته های عزاداری زنجیرزنی وسینه زنی دسته دیگری بنام شاخسی (شاه حسین)گویان وجوددارد که باچوب به عزادری می پردازند.این دسته های شاخسی گویان نوعی مراسم مذهبی است که درروستاها وخود شهراهربرگزارمی شود.