موضوعات
اجتماعی

فارس - عیادت خادمین حرم سیدعلاالدین حسین (ع) از کودکان بیمار بیمارستان نمازی و شهید دستغیب شیراز

عکس : محمد مرادی
1397/06/24
عیادت خادمین حرم سیدعلاالدین حسین ع(آستانه) از کودکان بیمار بیمارستان نمازی و شهید دستغیب شیرازبه مناسبت روز شیرخوارگان حسینی