موضوعات
اجتماعی

آذربایجان شرقی - هشتمین جشنواره ملی ورنی در اهر

عکس : سعید قاسمی
1397/06/18
هشتمین جشنواره ملی ورنی اهربا برگزاری آیین اختتامیه روز جمعه شانزدهم شهریور به پایان رسید.هشتمین جشنواره ملی ورنی اهرکه ازدوازدهم شهریورماه آغازشده بود روز جمعه شانزدهم شهریورماه با برگزاری آیین اختتامیه به پایان رسید