موضوعات
فرهنگی

قم - تئاتر تمام من، همه عدو

عکس : مهدی کاویانی‌نژاد
1397/03/12

تئاتر تمام من، همه عدو

این نمایش را مهدی ملاک کارگردانی میکند.
محل برگزاری نمایش در فرهدنگسرای جوان، پلاتو ماه
تا 27 خرداد ادامه دارد.