موضوعات
اجتماعی

البرز - شکستن درختان در اثر طوفان

عکس : پوپک خواجه‌امیری
1397/03/12
شکستن درختان در اثر طوفان و جمع آوری آنها توسط ماموران شهرداری