موضوعات
اجتماعی

خوزستان - جاجیم بافی در سرای افضل شوشتر

عکس : سید موسی موسوی
1397/02/29
جاجیم بافی در سرای افضل شوشتر