موضوعات
اجتماعی

خوزستان - تعمیرگاه لنج وکشتی وشناور دریایی در هندیجان

عکس : آمنه رفیعی
1397/02/28
بندر هندیجان بعلت هم جواری با خلیج فارس ودریا شهرت بسیار زیادی هم در ساخت وتعمیر شناورهای دریایی و کشتی ولج دارند دراین شرکت کشتی های مشکل داروموردنیاز به تعمیر را ازطریق دستگاه بار حمل می کنند و به ساحل می برند وممکن است تعمیر هرکشتی یاشناور ماها طول بکشد .