موضوعات
اجتماعی

اصفهان - نمایش از خواستگاری متنفرم، نه از چخوف

عکس : یوسف نصر اصفهانی
1397/02/28
نمایش «از خواستگاری متنفرم، نه از چخوف» به کارگردانی محمد رضا بیگدلی