موضوعات
اجتماعی

خوزستان - انفجار در منطقه پردیس

عکس : سید موسی موسوی
1397/02/22
انفجار در منطقه پردیس 24 متری کوچه کاوه