موضوعات
ورزشی

قزوین - مسابقات دارت و طناب کشی

عکس : حنا خلج
1397/02/21
مسابقات دارت ، طناب کشی و مچ اندازی به همت سازمان فرهنگی ورزشی در نواحی منفصله شهری برگزار می شود .