موضوعات
اجتماعی

فارس - مرمت در و پنجره های جوبی و معرق کاری شده مدرسه خان

عکس : محمد مرادی
1396/11/27
مدرسه خان یکی از قدیمی ترین مدارس شیراز با معماری بسیارچشم نواز وخاص.
 در و پنجرهای چوبی این بنا مزین به هنرمعرق بوده که طی گذشت زمان دچار فرسایش، پوسیدگی وتخریب شده اند.