موضوعات
اجتماعی

کرمانشاه - پروژه قطار شهری

عکس : محمود آهنگرنژاد
1396/11/23
 این پروژه که قرار است از سه راه مسکن(قسمت شمالی شهر) تا میدان فردوسی(قسمت جنوبی) ادامه پیدا کند.
قسمتی از این پروژه به صورت تونل و قسمتی دیگر به صورت هوایی در حال اجراست. قسمت عبوری هوایی قطار شهری 13 متر از سطح زمین ارتفاع ذدارد.