موضوعات
اجتماعی

خراسان رضوی - بازدید خبرنگاران از واحدهای صنعتی مشهد

عکس : سید بهنام حسینی زهرائی
1396/06/20
جمعی از خبرنگاران و عکاسان رسانه های مختلف از شهرک صنعتی مشهد از واحد های دارو سازی، تولید شیشه شیر کودک و یک مجموعه تولید قطعات الکترونیکی بازدید نمودند.