موضوعات
اجتماعی

فارس - نمایش بزرگ میدانی و چند رسانه ای "فصل شیدایی"

عکس : زهرا نورانی
1396/06/12
نمایش بزرگ میدانی و چند رسانه ای "فصل شیدایی" از 10 شهریورتا 20 شهریور ماه در اراضی جنب کارخانه سیمان در حال  اجرا می باشد.