موضوعات
اجتماعی

قم - نمایش گامی در بهشت گامی در دوزخ

عکس : مهدی کاویانی‌نژاد
1396/06/11
نمایش گامی در بهشت گامی در دوزخ به کارگردانی فرزانه خان محمدی در سالن شهید آوینی به روی صحنه رفت