موضوعات
اجتماعی

قزوین - پاکسازی مسیر جاده سلامت

عکس : حنا خلج
1396/06/11
به مناسبت هفته قزوین مسیر جاده سلامت به وسیله انجمن های میحط زیستی و دوستداران محیط زیست پاکسازی شد .