موضوعات
اجتماعی

قزوین - زندگی بر مدار کوره

عکس : حنا خلج
1396/06/12
این تصاویر گزارشی است از زندگی کودکان و مادرانی که تمام تلاش خود را در جهت زندگی بهتر و رفاه بیشتر به کار گرفته اند. در این زندگی همه چیز جریان دارد ، شادی ، غم ، رنج و...
و همه انچه که در زندگی همه ما می گذرد . فقط لحظات سختی شان سخت تر و لحظات شادی شان اندک . اما انچه که مهم هست این است :
زندگی در کوره ها هم جریان دارد