موضوعات
فرهنگی

اصفهان - نمایش کمدی کله پوکها

عکس : یوسف نصر اصفهانی
1396/06/05
نمایش کمدی کله پوکها به کارگردانی مجید کاشی فروشان به روی صحنه رفت