موضوعات
اجتماعی

خوزستان - برداشت رطب و خارک در شادگان

عکس : سید موسی موسوی
1396/06/05
به دلیل خشک شدن تالاب و نبودن آب در این مناطق حاصلخیز که نه تنها نخلها برداشت های پرباری داشتن بلکه مزارع سبزی و ... هم پربرکت بود که امروزه به برداشت کم و از بین رفتن زمین ها و نخلها دچار شده