موضوعات
اجتماعی

همدان - تخریب روستای سنگی ورکانه

عکس : سعید کرمی
1396/06/03
سنگ دیوارهای سنگی روستای تاریخی  ورکانه در حال ریزش است