موضوعات
اجتماعی

کرمانشاه - فعالیت های جهادی گروه مردمی خشت های مهربانی

عکس : عبدالرضا رحیمی
1396/05/30
توزیع برنج،گوشت و سی کیسه آرد توسط گروه مردمی خشت های مهربانی و کمک های خیریه امام حسن (ع) در بین اهالی روستای محروم انجیرک سر فیرزآباد و فراهم سازی مقدمات ساخت خانه مادر نیازمند و سه فرزندش از جمله کارهای جهادی این گروه است