موضوعات
اجتماعی

گیلان - پایان رنج برنج

عکس : حسین شمس‌نصرتی
1396/05/30
رنج کاشت و داشت برنج با به بار نشستن خوشه های آن خستگی را از تن کشاورزان بدر می کند.