موضوعات
اجتماعی

قزوین - کودکان تابستان

عکس : حنا خلج
1396/05/29
در انتهای  شهر اقبالیه مکانی ست که هیچ امکاناتی وجود ندارد . کودکانش در بین خاک ها بازی می کنند . در بین جوی های آلوده .
کودکانی که نه تنها از هیچ امکانات رفاهی برخوردار نیستند .بلکه بازی دراین فضای شهری حتی خطر افرین نیز هست .
با وجود پیگیری های مردم این منطقه اما همچنان چندین سال است مسئولین اقدامی برای بهبود شرایط این منطقه انجام نداده اند .